Strona główna

„Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego wspólnie z partnerami ze strony polskiej oraz ze strony słowackiej realizuje projekt pn. „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Okres realizacji
01 październik 2013 r. – 30 czerwiec 2014 r.

Cel projektu
Wzrost jakości życia i promocja zdrowia wśród polsko-słowackiej społeczności pogranicza,  w tym promocja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych i osób starszych, w drodze utworzenia ścieżek rekreacji ruchowej, stworzenia wykwalifikowanej, transgranicznej kadry instruktorów/animatorów rekreacji ruchowej, oraz interaktywnych narzędzi: portalu internetowego wraz z mobilną aplikacją instruktażową.

Adresaci projektu (grupy docelowe)

 • mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza;
 • turyści, społeczność polsko-słowackiego pogranicza, grupy marginalizowane;
 • uczestnicy kursu instruktorskiego, animatorzy rekreacji ruchowej podnoszący swoje kwalifikacje;
 • organizacje pozarządowe i uczelnie polsko-słowackiego pogranicza korzystające z doświadczenia współpracy podmiotów partnerskich w niniejszym projekcie, biorące przykład z nawiązanej kooperacji;
 • jednostki samorządu terytorialnego zyskujące na swoim terenie ścieżki rekreacji ruchowej
  i wykwalifikowaną kadrę instruktorską i tym samym nową ofertę w zakresie turystyki rekreacyjnej;
 • widzowie, kibice I Transgranicznego Nordic Walkingu.

Opis działań:
Projekt składa się z 4 modułów realizacyjnych:
Moduł I – Organizacja cyklu szkoleniowego dla instruktorów rekreacji ruchowej: animatorów rekreacji ruchowej;
Moduł II – Utworzenie ścieżki rekreacji ruchowej w Krośnie i w Preszowie;
Moduł III – Stworzenie interaktywnych narzędzi projektu;
Moduł IV – Organizacja I transgranicznego nordic walkingu na trasie ścieżki rekreacji ruchowej.

Wpływ transgraniczny projektu
Oddziaływanie projektu będzie odczuwalne po obu stronach granicy z uwagi na:

 • wyszkoloną w ramach projektu, transgraniczną kadrę instruktorów rekreacji ruchowej;
 • bezpośrednich uczestników kursu instruktorskiego z Polski i Słowacji;
 • stworzenie trójjęzycznej mobilnej aplikacji instruktażowej;
 • wzrost atrakcyjności regionu pogranicza związanej z powstaniem nowej infrastruktury rekreacyjnej,
  a tym samym zwiększenie liczby turystów;
 • udział mieszkańców (zarówno ze strony polskiej jak również ze strony słowackiej) w I Transgranicznym Nordic Walkingu;
 • utworzenie portalu internetowego (wersja polsko, słowacko i angielskojęzyczna), służącemu komunikacji społeczności po obu stronach granicy;
 • promocję projektu w Polsce i na Słowacji (prasa, portale internetowe, plakaty, foldery promocyjne).

Pozostałymi partnerami realizowanego projektu są:
ze strony polskiej:

 • Gmina Krosno;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie;
 • Fundacja NOVI.

ze strony słowackiej:

– Skalna Hrana.