Informacje o projekcie

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego

„AKADEMIA REKREACJI RUCHOWEJ POGRANICZA – PRZEZ SPORT I REKREACJĘ KU WSPÓŁPRACY I INTEGRACJI”

Cel główny:

Wzrost jakości życia i promocja zdrowia wśród polsko-słowackiej społeczności pogranicza,
w tym promocja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych i osób starszych, w drodze utworzenia ścieżek rekreacji ruchowej, stworzenia wykwalifikowanej, transgraniczej kadry instruktorów rekreacji ruchowej, oraz interaktywnych narzędzi: portalu internetowego wraz z mobilną aplikacją instruktażową.

Cele bezpośrednie:

 1. Nawiązanie i zacieśnienie współpracy transgranicznej organizacji pozarządowych i uczelni w Polsce i na Słowacji w zakresie sportu i rekreacji poprzez program edukacyjno-szkoleniowy i infrastrukturę rekreacyjną.
 2. Stworzenie warunków do uprawiania rekreacji ruchowej poprzez nową ofertę (utworzenie ścieżek rekreacji ruchowej i stworzenie narzędzi do samodzielnego wykonywania ćwiczeń ruchowych – mobilnej aplikacji instruktażowej)
 3. Wypracowanie formuły i praktycznych instrumentów wdrażania długofalowej współpracy transgranicznej na płaszczyźnie sportowej i rekreacyjnej oraz upowszechnienie bazy informacji o zakresie i możliwych formach aktywności ruchowej na obszarze polsko-słowackiego pogranicza wraz z poprawą atrakcyjności i wizerunku obszarów objętych zasięgiem oddziaływania projektu w odniesieniu do dostępnych ofert rekreacji ruchowej poprzez stworzenie portalu internetowego.

Grupy docelowe:

Adresatami projektu są następujące grupy docelowe:

- mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza: kobiety i mężczyźni,  w tym osoby niepełnosprawne
i osoby starsze, turyści, korzystający z utworzonych ścieżek rekreacji ruchowej, mobilnej aplikacji instruktażowej,  uczestniczący w zawodach rekreacyjnych.

- turyści, społeczność polsko-słowackiego pogranicza, grupy marginalizowane (osoby niepełnosprawne, osoby po 50 r.ż.), korzystający z funkcjonalności  portalu internetowego, którym będą dostarczone informacje o ofercie rekreacyjnej pogranicza, możliwość wyrażenia opinii
w newralgicznych kwestiach dotyczących aktywności sportowej polsko-słowackiego pogranicza.

- uczestnicy kursu instruktorskiego, animatorzy rekreacji ruchowej podnoszący swoje kwalifikacje,

- grupa projektowa, która nawiąże bezpośrednie kontakty z przedstawicielami organizacji partnerskich, wymieni doświadczenia, poglądy poszerzając tym samym swoją wiedzę i umiejętności m.in. organizacyjne, interpersonalne, językowe.

- organizacje pozarządowe i uczelnie polsko-słowackiego pogranicza korzystające z doświadczenia współpracy podmiotów partnerskich w niniejszym projekcie, biorące przykład z nawiązanej kooperacji,

- jednostki samorządu terytorialnego zyskujące na swoim terenie ścieżki rekreacji ruchowej
i wykwalifikowaną kadrę instruktorską i tym samym nową ofertę w zakresie turystyki rekreacyjnej.

- widzowie, kibice I Transgranicznego Nording Walkingu, w których zostanie zaszczepiona chęć aktywnego uczestnictwa w kolejnych tego typy inicjatywach podejmowanych przez organizacje partnerskie.

Projekt wpłynie w sposób pośredni na organizacje, instytucje promujące aktywność rekreacyjną
oraz instytucje handlowe, organizacje turystyczne z uwagi na wzrost atrakcyjności regionu pogranicza.

Działania projektu:

MODUŁ I – ORGANIZACJA KURSU INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ

(Krosno/ Preszów) – szkolenia merytoryczne (ogólne – 100 h) i specjalistyczne (150 h).

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne potrzebne do  prowadzenia zajęć rekreacji ruchowej. Kurs zakończy się uzyskaniem legitymacji potwierdzającej nabyte kwalifikacje instruktorskie.

MODUŁ II – UTWORZENIE ŚCIEŻKI REKREACJI RUCHOWEJ W KROŚNIE I W PRESZOWIE

Ścieżki rekreacji ruchowej będą stanowiły doskonałe źródło ćwiczeń na świeżym powietrzu. Będą publicznie dostępne, przeznaczone do chodzenia, biegania i realizacji ćwiczeń fizycznych.

MODUŁ III – STWORZENIE INTERAKTYWNYCH NARZĘDZI PROJEKTU:

 - STWORZENIE KOMPENDIUM  DOSTĘPNYCH OFERT REKREACYJNYCH NA OBSZARZE REALIZACJI PROJEKTU PRZY UŻYCIU PORTALU INTERNETOWEGO

- STWORZENIE I PROMOCJA MOBILNEJ APLIKACJI INSTRUTAŻOWEJ (

MODUŁ IV – ORGANIZACJA I TRANSGRANICZNEGO NORDING WALKINGU NA TRASIE ŚCIEŻKI REKREACJI RUCHOWEJ

Uczestnicy: społeczność polsko-słowackiego pogranicza, w tym osoby niepełnosprawne i osoby starsze. Podział rywalizacji sportowej ze względu na płeć, wiek i kondycję. Przewiduje się 5 grup (M) i 5 grup (K).

Produkty projektu:

 1. Plakat
 2. Zaproszenie
 3. Folder promocyjny
 4. Portal internetowy
 5. Mobilna aplikacja instruktażowa
 6. Tabliczki na trasie rekreacji ruchowej
 7. Tablica informacyjna wraz z regulaminem użytkowania
 8. Sprzęt  (ścieżki rekreacji ruchowej)
 9. Organizacje zaangażowane w realizację projektu
 10. Ścieżka rekreacyjna
 11. Statuetki
 12. Nagrody dla zawodników w I Transgranicznym Nording Walkingu

Rezultaty projektu:

 1. Uczestnicy I Transgranicznego Nording Walkingu
 2. Liczba osób, które skorzystały ze ścieżek rekreacji ruchowej w czasie trwania projektu
  (4 miesiące)
 3. Liczba osób, którzy pobrali aplikację instruktażową w czasie trwania projektu
 4. Liczba  wejść na portal internetowy w czasie trwania projektu

Wpływ transgraniczny:

Oddziaływanie projektu będzie odczuwalne po obu stronach granicy z uwagi na:

- wyszkoloną w ramach projektu, transgraniczną kadrę instruktorów rekreacji ruchowej, która  wzmocni potencjał rozwoju regionu w zakresie działań sportowo-rekreacyjnych przyczyniających się do popularyzacji zdrowego trybu życia wśród społeczności polsko-słowackiego pogranicza.

- bezpośrednich uczestników kursu instruktorskiego z Polski i Słowacji, którzy nabędą kwalifikacje umożliwiające im zatrudnienie (tym samym zmniejszy się odsetek osób bezrobotnych na terenach przygranicznych),

- stworzenie trójjęzycznej mobilnej aplikacji instruktażowej, sprzyjającej samodzielności
w wykonywaniu ćwiczeń, zachęcającej do aktywności fizycznej mieszkańców terenów przygranicznych. Słowacka wersja językowa oraz zasięg oddziaływania, jaki daje nam umieszczenie aplikacji na portalu internetowym, gwarantuje korzystanie z aplikacji obywateli Słowacji,

- wzrost atrakcyjności regionu pogranicza związanej z powstaniem nowej infrastruktury rekreacyjnej
a tym samym zwiększenie liczby turystów,

- udział mieszkańców (PL, SK) w I Transgranicznym Nording Walkingu, dyscyplinie, która łączy zarówno obie narodowości, jak i wszelkie grupy wiekowe, społeczne itd.. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu przyczyni się zintegrowania społeczności pogranicza i zniesienia wszelkich uprzedzeń
i stereotypów.

- wymianę wiedzy i doświadczenia organizacji partnerskich w realizacji projektów, tworzenia właściwych mechanizmów kooperacji służących realizacji celów niwelujących problemy, bariery
w rozwoju pogranicza,

- kontynuację współpracy organizacji partnerskich, która doprowadzi do realizacji kolejnych inicjatyw
o podobnym charakterze oraz nawiązanie współpracy innych organizacji pozarządowych, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, którym obecna współpraca da asumpt do działania. Projekt bezpośrednio przyczyni się do stworzenia międzysektorowej sieci polsko-słowackich podmiotów partnerskich. Zawarte partnerstwa na rzecz projektu i jego efektywna realizacja są gwarancją stabilnej transgraniczej sieci współpracy.

- utworzenie portalu internetowego (wersja polsko, słowacko i angielskojęzyczna), służącemu komunikacji społeczności po obu stronach granicy i bieżącemu monitoringowi zmian jakie dokonują się w dziedzinie aktywności fizycznej społeczności, co daje możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się zagrożenia stagnacji lub regresu.

- promocję projektu w Polsce i na Słowacji (prasa, portale internetowe) oraz kolportaż po obu stronach granicy plakatów oraz folderu promocyjnego, które przyczynią się do popularyzacji idei polsko-słowackiej kooperacji zmierzającej do poprawy jakości życia mieszkańców i promocję pogranicza w oparciu o ofertę rekreacji ruchowej.

Rola partnerów:

 1. Zapewnienie wspólnego personelu projektu
 2. Wsparcie merytoryczne
 3. Współorganizacja kursu instruktora rekreacji na ternie Słowacji,
 4. Pomoc w rekrutacji uczestników kursu
 5. Zapewnienie udział kadry trenerskiej (trenerów kursu instruktorskiego) ze Słowacji
 6. Udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia kursu
 7. Wsparcie działań zmierzających do utworzenia ścieżek rekreacji ruchowej
 8. Wsparcie działań promujących projekt na terenie Słowacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>