DOMOVSKÁ STRÁNKA

„Akadémia pohybovej rekreácie na pohraničí – športom a rekreáciou k spolupráci a integrácii”

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego (Združenie rozvoja športu v Krosne) spolu s partnermi z Poľska a zo Slovenska realizuje projekt s názvom „Akadémia pohybovej rekreácie pohraničia – športom a rekreáciou ku spolupráci a integrácii”, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Doba realizácie

1. október. 2013 r. – 30. jún. 2014 r

Cieľ projektu

Zvýšenie kvality života a propagácia zdravia medzi poľsko-slovenským spoločenstvom pohraničia, vrátane propagácie športovej aktivity postihnutých osôb a starších cez tvorenie tratí pohybovej rekreácie, vytvorenie kvalifikovaného, cezhraničného inštruktorského/animátorského kádra, pohybovej rekreácie a interaktívnych prostriedkov: internetového portálu spolu s inštruktážnou mobilnou aplikáciou.

Adresáti projektu (cieľové skupiny)

-       obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia;

-       turisti, spoločenstvo poľsko-slovenského pohraničia, marginalizované skupiny;

-       účastníci inštruktorského kurzu, animátori pohybovej rekreácie, ktorí zvyšujú svoje kvalifikácie;

-       mimovládne organizácie a vysoké školy poľsko-slovenského pohraničia, ktoré využívajú skúsenosti vyplývajúce zo spolupráce partnerských subjektov v tomto projekte a idú za príkladom nadviazanej kooperácie;

-       jednotky územnej správy, ktoré získajú na svojom území trate pohybovej rekreácie a kvalifikovaný inštruktorský káder a týmto aj novú ponuku týkajúcu sa rekreačnej turistiky;

-       diváci, fanúšikovia I Cezhraničného nordic walkingu

Popis aktivít:
Projekt sa skladá zo 4 realizačných modulov:
Modul I – Organizácia školiaceho cyklu pre inštruktorov pohybovej rekreácie: animátorov pohybovej rekreácie;
Modul II – Vytvorenie rekreačnej trate v Krosne a Prešove;
Modul III –Vytvorenie interaktívnych prostriedkov projektu;
modul IV – Organizácia I Cezhraničného nordic walkingu na ceste trate pohybovej rekreácie.

Cezhraničný vplyv projektu

Ovplyvňovanie projektu bude viditeľné po obidvoch stranách hranice  z ohľadu na:

-       školený v rámci projektu, cezhraničný inštruktorský káder pohybovej rekreácie;

-       priamych účastníkov inštruktorského kurzu z Poľska a zo Slovenska;

-       vytvorenie trojjazyčnej inštruktážnej mobilnej aplikácie;

-       zvýšenie atraktivity regiónu pohraničia spájajúcej sa zo vznikom novej rekreačnej infraštruktúry, a tým aj zvýšenie počtu turistov;

-       účasť obyvateľov (PL, SK) v I Cezhraničnom nording walkingu;

-       vytvorenie internetového portálu (verzia poľsko, slovensko a anglickojazyčná), ktorý slúži komunikácii medzi spoločenstvami po obidvoch stranách hranice;

- propagácia projektu v Poľsku a na Slovensku (tlač, internetové portály, plagáty, propagačné letáky).

Ďalší partneri realizovaného projektu:
z poľskej strany :
- Obec Krosno;
- Štátna vysoká odborná škola Stanisława Pigonia w Krosne;
-  Nadácia NOVI.
zo slovenskej strany :
–  Skalná Hrana

Partneri: