Informácie o projekte

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego (Združenie rozvoja športu v Krosne)

„AKADÉMIA POHYBOVEJ REKREÁCIE NA POHRANIČÍ – ŠPORTOM A REKREÁCIOU K SPOLUPRÁCI A INTEGRÁCII”

Hlavný cieľ:

Zvýšenie akosti života a propagácia zdravia medzi poľsko-slovenským obyvateľstvom na pohraničí, vrátane propagácie športovej aktivity postihnutých a starších osôb, cestou utvorenia ciest pohybovej aktivity, vytvorenia kvalifikovaného cezhraničného personálu skladajúceho sa z trénerov pohybovej rekreácie a interaktívnych nástrojov: webovej stránky spolu s mobilnou inštruktážnou aplikáciou.

Priame ciele:

 1. Nadviazanie a posilnenie cezhraničnej spolupráce mimovládnych organizácií a vysokých škôl v Poľsku a na Slovensku v oblasti športu a rekreácie prostredníctvom vzdelávacieho a školiaceho programu a aj rekreačnej infraštruktúry.
 2. Vytvorenie podmienok pre realizáciu pohybovej rekreácie prostredníctvom novej ponuky (utvorenie ciest pohybovej rekreácie a vytvorenie nástrojov pre samostatné vykonávanie pohybových cvičení – mobilnej inštruktážnej aplikácie)
 3. Spracovanie vzorca a praktických nástrojov pre realizáciu dlhodobej cezhraničnej spolupráce v oblasti športu, rekreácie. Zverejnenie informácií o rozsahu a možnostiach pohybových aktivít v regióne poľsko-slovenského pohraničia spolu so zlepšením atraktivity a obrazu oblasti, na ktoré sa vzťahuje projekt, vo vzťahu k dostupným ponukám pohybovej rekreácie, vytvorením webovej stránky.

Cieľové skupiny:

Projekt je zameraný na nasledujúce cieľové skupiny:

- obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia: ženy a muži, vrátane postihnutých a starších osôb, turistov, ktorí používajú vytvorené cesty pohybovej rekreácie, mobilnú inštruktážnu aplikáciu a ktorí sa zúčastňujú rekreačných súťaží.

- turisti, obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia, marginalizované skupiny (postihnuté osoby, osoby staršie ako 50 rokov), využívajúci webovú stránku, ktorým budú touto cestou dodávané informácie o rekreačnej ponuke pohraničia. Títo ľudia budú mať možnosť vyjadriť svoj názor na citlivé otázky, tykajúcich sa športovej aktivity poľsko-slovenského pohraničia.

- účastníci inštruktorského kurzu, animátori pohybovej rekreácie, zvyšujúci svoje kvalifikácie, pracovisko – projektová skupina, ktorá naviaže priame kontakty so zástupcami partnerských organizácií, vymení si s nimi skúsenosti a názory, a takto rozšíri svoje vedomosti a schopnosti: organizačné, jazykové, v oblasti ľudských vzťahov.

- mimovládne organizácie a vysoké školy na poľsko-slovenskom pohraničí, ktoré využívajú skúsenosti so spoluprácou s partnerskými subjektmi na tomto projekte, a ktoré sa poučili z naviazanej spolupráce,

- jednotky samosprávy, ktoré získali vo svojich oblastiach cesty pohybovej rekreácie a kvalifikovaný inštruktorský personál a týmto aj novú ponuku v oblasti rekreačnej turistiky.

- diváci, fanúšikovia 1. cezhraničného Nording Walkingu, ktorí budú cítiť chuť zúčastniť sa ďalších takýchto aktivít, realizovaných partnerskými organizáciami.

Nakoľko sa zvýši atraktivita pohraničnej oblasti, projekt bude mať nepriamy vplyv na organizácie, inštitúcie propagujúce rekreačnú aktivitu a obchodné inštitúcie, turistické organizácie.

Činnosti projektu:

MODUL I. – ORGANIZÁCIA KURZU INŠTRUKTOROV POHYBOVEJ REKREÁCIE

(Krosno/ Prešov) – základné školenia (všeobecné – 100 h) a odborné (150 h).

Cieľom kurzu je vybavenie účastníkov základnými a metodickými vedomosťami a schopnosťami, nutnými pre vedenie hodín pohybovej rekreácie. Kurz bude ukončený získaním legitimácie, potvrdzujúcej získanie inštruktorskej kvalifikácie.

MODUL II. – UTVORENIE CESTY POHYBOVEJ REKREÁCIE V KROSNE A V PREŠOVE

Cesty pohybovej rekreácie budú dokonalým prostredím pre cvičenie na čerstvom vzduchu. Tieto cesty budú verejne prístupné, určené na prechádzanie, behanie a na realizáciu fyzických cvičení.

MODUL III. – VYTVORENIE INTERAKTÍVNYCH NÁSTROJOV PROJEKTU:

 - VYTVORENIE KOMPENDIA DOSTUPNÝCH REKREAČNÝCH PONÚK V OBLASTI REALIZÁCIE PROJEKTU PRI VYUŽITÍ WEBOVEJ STRÁNKY

- VYTVORENIE A PROPAGÁCIA MOBILNEJ INŠTRUKTÁŽNEJ APLIKÁCIE

MODUL IV – ORGANIZÁCIA CEZHRANIČNÉHO NORDING WALKINGU NA CESTE POHYBOVEJ REKREÁCIE

Účastníci: obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia, vrátane postihnutých a starších osôb. Rozdelenie súťažiacich podľa pohlavia, veku a fyzickej kondície. Predpokladá sa vznik 5 skupín žien a 5 skupín mužov.

Produkty projektu:

 1. Plagát
 2. Pozvánky
 3. Propagačná brožúra
 4. Webová stránka
 5. Mobilná inštruktážna aplikácia
 6. Tabule na ceste pohybovej rekreácie
 7. Informačná tabuľa spolu s pravidlami použitia
 8. Zariadenia (na ceste pohybovej rekreácie)
 9. Organizácie, ktoré sa podieľajú na realizácii projektu
 10. Rekreačná cesta
 11. Sošky
 12. Ceny pre účastníkov 1. Cezhraničného Nording Walkingu

Výsledky projektu:

 1. Účastníci  1. Cezhraničného Nording Walkingu
 2. Počet osôb, ktoré počas trvania projektu využili cesty pohybovej rekreácie
  (4 mesiace)
 3. Počet osôb, ktoré si počas trvania projektu stiahli inštruktážnu aplikáciu
 4. Počet návštev webovej stránky počas trvania projektu

Cezhraničný dosah:

Účinok projektu sa prejaví na oboch stranách hranice vďaka:

- vyškoleným, v rámci projektu, cezhraničných inštruktorov pohybovej rekreácie, ktorí posilnia potenciál rozvoja regiónu v oblasti športovo-rekreačných aktivít prispievajúcich popularizácii zdravého  životného štýlu medzi obyvateľmi poľsko-slovenského pohraničia.

- priamym účastníkom inštruktorského kurzu, z Poľska a zo Slovenska, ktorí získajú kvalifikácie umožňujúce im zamestnať sa (týmto sa zníži percento nezamestnaných osôb v regióne pohraničia),

- vytvoreniu trojjazyčnej mobilnej inštruktážnej aplikácie, podporujúcej samostatnosť vo vykonávaní cvičení, ktorá bude obyvateľov pohraničia motivovať k fyzickej aktivite. Slovenská jazyková verzia a dosah pôsobenia, ktorý bude dosiahnutý vďaka umiestneniu aplikácie na webovej stránke, zaručuje používanie aplikácie aj občanmi Slovenska,

- zvýšeniu atraktivity regiónu pohraničia, spojenej so vznikom novej rekreačnej infraštruktúry, čim sa zvýši počet turistov,

- účasti obyvateľov (PL, SK) v 1. Cezhraničnom Nording Walkingu, disciplíne, ktorá zároveň spojuje dva národy, ako aj vekové, sociálne a iné skupiny. Naviazanie priameho kontaktu prispeje k integrácii obyvateľov pohraničia a k odstráneniu všetkých predsudkov a stereotypov.

- vzájomnej výmene vedomostí a skúseností s realizáciou projektov medzi partnerskými organizáciami, tvoreniu správnych mechanizmov spolupráce, ktoré poslúžia na realizáciu činností, odstraňujúcich problémy a bariéry v rozvoji pohraničia,

- pokračovaniu spolupráce medzi partnerskými organizáciami, čo povedie k realizácii ďalších, podobných iniciatív a naviazaniu spolupráce s inými mimovládnymi organizáciami, vysokými školami, orgánmi samosprávy, ktoré súčasná spolupráca bude motivovať k ďalším činnostiam. Projekt priamo prispeje k vytvoreniu medziodborovej siete poľsko-slovenských partnerských subjektov. Partnerstvá uzatvorené v rámci projektu a jeho efektívna realizácia sú zárukou stabilnej cezhraničnej spolupráce.

- vytvoreniu webovej stránky (poľská, slovenská a anglická jazyková verzia), ktoré bude slúžiť na komunikáciu medzi obyvateľmi obidvoch strán hranice a na monitorovanie zmien, ku ktorým dochádza v oblasti fyzickej aktivity obyvateľov, čo dáva možnosť rýchlo reagovať na vznikajúce rizika stagnácie alebo regresu.

- propagácii projektu v Poľsku a na Slovensku (tlač, webové stránky) a distribúcii plagátov a propagačných brožúr na obidvoch stranách hranice, ktoré prispejú k popularizácii myšlienky poľsko-slovenskej spolupráce, zameranej na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a na propagáciu pohraničia na základe ponuky pohybovej rekreácie.

Úloha partnerov:

 1. Zabezpečenie spoločného personálu pre projekt
 2. Základná podpora
 3. Spolupráca na organizácii kurzov inštruktorov rekreácie na území Slovenska,
 4. Pomoc v nábore účastníkov kurzu
 5. Zabezpečenie účasti slovenských trénerov (trénerov inštruktorského kurzu)
 6. Sprístupnenie miestností pre realizáciu kurzu
 7. Podpora činností zameraných na utvorenie ciest pohybovej rekreácie
 8. Podpora činností propagujúcich projekt na území Slovenska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>